fbpx

Ochrana osobných údajov

Pri spracovávaní dát sa zaväzujeme riadiť zákonom č. 18/2018 Z.z. O ochrane osobných údajov.

Prevádzkovateľ internetového obchodu sprchove-kuty.com, spoločnosť Veronika Staneková, prehlasuje, že všetky osobné údaje sú považované za prísne dôverné a je s nimi zaobchádzané v súlade so zákonom 18/2018 Z.z., a v súlade s Obchodnými podmienkami spoločnosti Veronika Staneková.

Pri návšteve našej webovej stránky, aj v prípade, že si nevytvoríte objednávku, môžeme zhromažďovať informácie ako je Vaša IP adresa, používaný prehliadač, informácie o operačnom systéme Vášho počítača, verziu aplikácie, nastavenie jazyka a zobrazené stránky. Pokiaľ používate mobilné zariadenie, môžeme tiež zhromažďovať dátové údaje, ktoré identifikujú Vaše mobilné zariadenie a poskytujú informácie o jeho nastavení a vlastnostiach a údaje zemepisnej dĺžky a šírky. Pokiaľ objednávku vytvoríte, náš systém zaregistruje, z akého zariadenia bola rezervácia prevedená. Pokiaľ je možné pomocou týchto dátových údajov identifikovať Vás ako fyzickú osobu, sú tieto dátové údaje považované za osobné údaje. 

Pre realizáciu obchodnej transakcie od Vás potrebujeme poznať meno (prípadne meno firmy, IČO a kontaktnú osobu), adresu (fakturačnú a prípadne dodaciu), telefónny a e-mailový kontakt. Ďalej potom evidujeme Vaše obchodné transakcie u nás. V prípade vyzdvihnutia objednávky, ktorá bola uhradená vopred prostredníctvom internetu, pri vyzdvihnutí reklamácie, či pri preplatení dobropisu od Vás môžeme požadovať predloženie identifikačného dokladu (OP alebo CP), a to za účelom predchádzania vzniku škôd a zamedzeniu legalizácie príjmov výnosov pochádzajúcich z trestnej činnosti. Bez predloženia niektorého z týchto dokladov Vám môžeme odmietnuť tovar či peniaze vydať / preplatiť.

Pre realizáciu obchodnej transakcie a dodanie tovaru na Vami určené miesto s Vami potrebujeme komunikovať a poznať vyššie spomenuté údaje a tieto získame pri Vašej registrácii, a to buď trvalo, alebo dočasne. Keďže sú tieto Vaše osobné údaje získavané za účelom realizácie obchodnej transakcie, nie je nutný Váš výslovný súhlas.

Kupujúci má právo prístupu k svojím osobným údajom a právo na ich opravu vrátane práva požadovať vysvetlenie a odstránenie chybného stavu a ďalších zákonných práv k týmto údajom. Po zalogovaní do konfigurátora online.sprchove-kuty.com môžete tieto údaje editovať, či mazať. (Z účtovných dôvodov nie je možné editovať fakturačné údaje). V prípade, že chcete Vašu registráciu úplne zrušiť, stačí poslať e-mail na info@sprchove-kuty.com.

Z odberu obchodných oznámení sa môže kupujúci ľahko odhlásiť tým, že využije tento kontaktný formulár, alebo predávajúceho kontaktuje prostredníctvom infolinky na tel. čísle 0918 666 900.

Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust. § 15 ods. 1 písm. b) ZnOOÚ spracováva osobné údaje kupujúceho na účely plnenia zmluvy s kupujúcim, prostredníctvom týchto sprostredkovateľov: 

Slovenská pošta, a. s.
Partizánska cesta 9
975 99 Banská Bystrica 1

Cookies

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookies. Používaním tohto webu s tým súhlasíte.

Ako cookie (anglicky koláčik, oplátka, sušienka) sa v protokole HTTP označuje malé množstvo dát, ktoré servery pošlú prehliadaču. Ten ich uloží na počítači užívateľa.

Pri každej ďalšej návšteve stránok potom prehliadač tieto dáta posiela späť serveru. Cookies bežne slúžia k rozlišovaniu jednotlivých používateľov, ukladá sa do nich obsah „nákupného košíka“ v elektronických obchodoch, užívateľské predvoľby a pod.

Technicky ide o sériu kódov, podľa ktorých prehliadač zhromažďuje a následne odosiela informácie o našom správaní späť na príslušný server.

Cookies obsahujú informáciu o tom, ako dlho ich má prehliadač uchovávať (od jednorazových až po niekoľkoročné). 

Cookies nie sú priamo viazané na vaše meno ani e-mailovú adresu, často ale obsahujú vaše prihlasovacie údaje do systému. Sú spoločné pre jednu inštaláciu prehliadača. Cookies nie sú nijako zabezpečené a to vrátane zhromaždených údajov.

Ako Google využíva súbory cookie zistíte tu.

Informácie na spracovanie osobných údajov

Sprchové kúty - Veronika Staneková. sa sídlom Družstevná 840/16, 059 01 Spišská Belá, IČO 52471853 dbá na ochranu osobných údajov, ktoré nám poskytujete. Je dôležité, aby ste vedeli, že osobné údaje, ktoré nám poskytujete spracovávame zodpovedne, transparentne a v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679. Máte nárok požiadať o informácie o evidovaných osobných údajoch, ich opravu, či vymazanie, ak sú udelené na základe Vami udeleného súhlasu. Pokiaľ dochádza k automatizovanému spracovaniu, máte právo na prenositeľnosť údajov a nebyť predmetom rozhodnutia založeného výhradne na tomto rozhodovaní. V prípade akýchkoľvek otázok a žiadostí týkajúcich sa spracovania Vašich osobných údajov sa na nás môžete obrátiť písomne na adrese sídla spoločnosti, e-mailom na info@sprchove-kuty.com.

Zabezpečenie Vašich osobných údajov

Predávajúci dbá na bezpečnosť osobných údajov, ktoré nám odovzdávate. Prijali sme primerané technické a organizačné opatrenia, aby sme Vaše dáta dostatočne chránili s ohľadom na závažnosť ich spracovania. K Vašim osobným údajom, ktoré sme od Vás získali nemá prístup žiadna neoprávnená osoba a neposkytujeme ho bez vášho súhlasu ďalším subjektom pre ďalšie spracovanie, ak to nevyžaduje zákon, alebo v prípade ochrany našich právnych záujmov.

Právo na informácie

Vaším právom je požiadať Nibia s.r.o. o informácie, aké osobné údaje a v akom rozsahu a na aký účel o Vás spracovávame. Tieto informácie Vám poskytneme zadarmo v lehote najneskôr 30 dní, sú v stave núdze potom najneskôr v lehote 90 dní. O predĺženie lehoty v mimoriadnych prípadoch Vás budeme včas informovať. V rámci zrýchlenia prenosu dát odporúčame skopírovať si vaše dáta z vášho užívateľského profilu (Prihlásenie > Zmena údajov). Väčšinu dôležitých dát nájdete práve tam. Ak budete požadovať poskytnutie informácií, ktoré o vás evidujeme, budeme najprv potrebovať overiť, že ste skutočne osoba, ktorej patrí táto informácia. Vo Vašej žiadosti teda uveďte dostatočnú identifikáciu Vašej osoby. V prípade potreby máme právo požiadať o doplňujúce informácie k Vašej identifikácii, než Vám poskytneme osobné údaje, ktoré spracovávame k Vašej osobe.
Naším právom potom je odôvodnene zamietnuť požiadavky na informácie, ktoré sú bezdôvodné, či sa neprimerane opakujú, prípadne ich získanie vyžaduje neprimerané úsilie, alebo by boli ťažko získateľnej (typicky zo záložných systémov, archívov a pod.).

Právo na prenositeľnosť údajov

Máte právo získať osobné údaje, ktoré o vás evidujeme, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Na základe vašej žiadosti môžu byť tieto dáta odovzdané inému správcovi.

Tieto informácie Vám poskytneme zadarmo v lehote najneskôr 30 dní, sú v stave núdze potom najneskôr v lehote 90 dní. O predĺženie lehoty v mimoriadnych prípadoch Vás budeme včas informovať.

V rámci zrýchlenia prenosu dát odporúčame skopírovať si vaše dáta z vášho užívateľského profilu (Prihlásenie > Zmena údajov).  Väčšinu dôležitých dát nájdete práve tam.

Aktualizácia údajov, právo na opravu

Keďže sa môžu osobné údaje v priebehu času meniť (napríklad zmena Priezviska), budeme radi, ak nás informujete, že u Vás nastala nejaká zmena, tak aby sme Vaše osobné údaje mali aktuálne a nedochádzalo k prípadným omylom. Podanie informácie o zmene údajov je nevyhnutné pre to, aby sme mohli riadne vykonávať svoju činnosť Správca.
S tým súvisí aj Vaše právo na opravu osobných údajov, ktoré o vás evidujeme. Ak zistíte, že naše údaje už nie sú aktuálne, máte právo požadovať ich opravu.

Tieto informácie Vám poskytneme zadarmo v lehote najneskôr 30 dní, sú v stave núdze potom najneskôr v lehote 90 dní. O predĺženie lehoty v mimoriadnych prípadoch Vás budeme včas informovať.

V rámci zrýchlenia opravy dát odporúčame upraviť si vaše dáta z vášho užívateľského profilu (Prihlásenie > Zmena údajov). Väčšinu dôležitých dát nájdete práve tam.

Námietky

Ak sa domnievate, že Vaše osobné údaje nespracovávame v súlade s platnou legislatívou SR a Európskej Únie, máte právo namietať a my následne preveríme oprávnenosť Vašej požiadavky. V čase podania námietky, bude spracovanie vašich osobných údajov obmedzené pokiaľ nebude overené, či je námietka oprávnená. Informujeme Vás, že Vaším právom je obrátiť sa s námietkou proti spracovávaným osobným údajom, ktoré o Vás spracovávame na príslušný dozorný úrad na ochranu osobných údajov. Budeme však radi, ak budete prešľapy riešiť najprv s nami.

Úrad na ochranu osobných údajov
Hraničná 12820 07
Bratislava 27
Slovenská republika

Právo na obmedzenie spracovania

Máte právo na obmedzenie spracovania vašich osobných údajov, v prípade, že sa domnievate, že takto evidované údaje nie sú presné, prípadne ich spracovávame protiprávne a ďalej ak sa domnievate, že tieto údaje už nepotrebujeme na účely ich spracovania.

Právo na výmaz

Ak ste nám niekedy udelili súhlas so spracovaním svojich osobných údajov (napríklad e-mailová adresa v rámci zasielaného newsletteru), máte právo ho kedykoľvek odvolať a my údaje, ktoré spracovávame výhradne na základe Vášho súhlasu máme povinnosť vymazať. Právo na vymazanie sa nevzťahuje na spracovávanej údaje v rámci povinnosti plnenia zmluvy, zákonných dôvodov, či oprávnených záujmov. Ak sú niektoré Vaše dáta uchovávané v záložných systémoch, ktoré automatizovane zaisťujú odolnosť všetkých našich systémov a plní funkciu ochrany straty dát pre prípady havárií, nie je v našich silách vymazať tieto dáta aj zo záložných systémov a nezriedka to nie je ani technicky možné. Avšak tieto dáta nie sú ďalej nijako aktívne spracovávané a nebudú slúžiť na ďalšie účely spracovania.

Kam sa môžete obrátiť

So svojimi dotazmi na ochranu osobných údajov sa môžete tiež obracať na e-mail info@sprchove-kuty.com alebo na sídlo našej spoločnosti:

Veronika Staneková
Družstevná 840/160
5901  Spišská Belá

Webové stránky - súbory protokolov

Ak vstúpite na naše webové stránky a prezeráte si ich, spracovávame nasledujúce protokolové súbory a ukladáme ich na našich serveroch. Medzi informácie, ktoré ukladáme patria:
• Vaša IP Adresa
• Otváranie stránka nášho webu
• Kód odpovede http
• Identifikácia Vášho prehliadača
Tieto informácie spracovávame po dobu maximálne jedného roka a len na účely našej právnej ochrany.

Súbory cookie

Keď navštívite naše webové stránky, ste informovaní, že využívame technológie na zhromažďovanie a ukladanie informácií pomocou súborov cookie do Vášho zariadenia. Súbory cookie sú malé textové súbory, ktoré sa nikam neodosielajú, tieto súbory môžete z prehliadača odstrániť, alebo ich využitie zakázať úplne. Súbory cookie nezhromažďujú žiadne Vaše osobné údaje, bez týchto súborov však nedokážeme zabezpečiť plnohodnotnú funkčnosť webových stránok.

Analýza a štatistiky

Webové stránky monitorujeme a analyzujeme pomocou analytických služieb. Žiadne z údajov, ktoré pomocou tejto služby analyzujeme nie sú Vašimi osobnými údajmi. Pomocou tejto služby zisťujeme návštevnosť a geografické údaje, informácie o prehliadači a operačného systému, z ktorého na naše webové stránky pristupujete. Všetky tieto informácie, využívame na marketingové účely, na účely ďalšieho zlepšovania webových stránok a obsahu a tiež na účely právnej ochrany.

Zasielanie noviniek na e-mail

V prípade, že máte Záujem od predávajúceho dostávať akčné ponuky produktov prostredníctvom e-mailu, ktorý nám oznámite a udelíte súhlas s takýmto využívaním Vašej e-mailovej adresy, budeme tento e-mail spracovávať výhradne na tieto účely. Predávajúci neodovzdáva takto získanú e-mailovú adresu žiadnym ďalším subjektom. V prípade, že sa kedykoľvek v budúcnosti rozhodnete, že už od predávajúceho nechcete dostávať e-maily na tento účel, môžete odvolať svoj súhlas so spracovaním uvedenej e-mailovej adresy tu, alebo písomne na adresu sídla spoločnosti, alebo elektronicky na e-mail info@sprchove-kuty.com.

Spracovanie osobných údajov

Pozrite sa ako predávajúci spracováva osobné údaje / kategórie osobných údajov, vrátane stanovených právnych titulov, účelov a dôb spracovania pre jednotlivé záznamy činností o spracovaní.

Prihlásenie k odberu noviniek

Údaje boli získané od iného subjektu Nie
Záznam obsahuje informácie o neplnoletých osobách Nie

Právny titul Súhlas
Osobné údaje E-mail (Osobní údaj), Meno (Osobní údaj)
Účel spracovania zasielanie noviniek e-mailom z webu www.nibia.sk
Doba spracovania do odvolania súhlasu

Objednávka z e-shopu

Údaje boli získané od iného subjektu Nie
Záznam obsahuje informácie o neplnoletých osobách Nie
Právny titul Plnenie zmluvy
Osobní údaje Adresa (Osobný údaj), DIČ fyzické osoby (Osobný údaj), Dodacia adresa (Osobný údaj), E-mail (Osobný údaj), Meno (Osobní údaj), Priezvisko (Osobný údaj), Telefón (Osobný údaj)
Účel spracovávania vybavenie a dodávka objednávky
Doba spracovávania 10 rokov
Príjemcovia dopravcovia

Poskytnutie osobných údajov tretím stranám a do tretích zemí

1. Pro účely nezávislého hodnotenia nákupu v e-shope môžete súhlasiť so zaslaním formuláru hodnotenia nákupu Heuréka overené zákazníkmi, za účelom nezávislého hodnotenia vášho nákupu, poskytuje sa len váš email a položky objednávky.

2. K poskytovaniu osobných údajov spracovateľom alebo iným príjemcom v tretích krajinách alebo v medzinárodných organizáciách nedochádza.

Zásady ochrany osobných údajov sú pravidelne revidované a môžu sa v prípade potreby aktualizovať. Posledná zmena týchto zásad ochrany osobných údajov prebehla dňa 28. Augusta 2019.

TOP