fbpx

Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky kúpy a predaja cez internetový konfigurátor sprchove-kuty.com prevádzkované firmou Sprchové kúty - Veronika Staneková, IČO: 52471853, (ďalej len "Všeobecné obchodné podmienky").

ČASŤ I.

Článok I.

Všeobecné ustanovenia

Tieto všeobecné obchodné podmienky záväzne upravujú vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim pri predaji a kúpe tovaru prostredníctvom objednávky tovaru kupujúcim u predávajúceho niektorým zo spôsobov uvedených v týchto Všeobecných obchodných podmienkach, pri dodaní, prevzatí objednaného tovaru a platbe za objednaný tovar. Odoslaním, resp. uskutočnením objednávky vyjadruje kupujúci súhlas s obchodnými podmienkami, to, že sa s týmito podmienkami oboznámil a že údaje uvedené v objednávke sú pravdivé a úplné.
Predávajúcim sa rozumie Sprchové kúty - Veronika Staneková, Družstevná 840/16, 059 01 Spišská Belá, IČO: 52471853 (ďalej len "predávajúci").
Kupujúcim (objednávateľom) sa rozumie fyzická osoba, ktorá je plne spôsobilá na právne úkony a ktorá si objednala tovar u predávajúceho. Kupujúci je navrhovateľom na uzatvorenie zmluvy s predávajúcim.
Objednávkou sa rozumie objednanie si tovaru kupujúcim u predávajúceho prostredníctvom internetového konfigurátora sprchove-kuty.com, elektronickej pošty alebo telefonicky. Objednávka je návrhom na uzatvorenie zmluvy predloženým objednávateľom (kupujúcim), ktorý sa potvrdením zo strany predávajúceho stáva zmluvou.
Zmluvou sa rozumie kúpna zmluva uzatvorená medzi predávajúcim a kupujúcim.
Tovarom sa rozumejú všetky produkty uvedené v ponuke internetového obchodu sprchove-kuty.com.

Článok II.

Objednávanie tovaru

Objednávku môže kupujúci uskutočniť u predávajúceho prostredníctvom internetového konfigurátora sprchove-kuty.com, elektronickej pošty alebo telefonicky.
Každá objednávka musí obsahovať:
Fyzická osoba: meno a priezvisko objednávateľa, adresu trvalého bydliska, telefónne číslo, názov tovaru, počet kusov, rozmery sklenených tabúľ a orientačnú cenu.
Objednávka, ktorá nebude obsahovať všetky údaje uvedené v čl. II nemusí byť predávajúcim akceptovaná.
Predávajúci zaraďuje do systému a teda aj vybavuje objednávky v poradí, v akom prichádzajú.
Predávajúci potvrdí objednávku elektronickou poštou, alebo telefonicky a oznámi odberateľovi v akej lehote bude možné tovar dodať a došpecifikuje detaily objednávky na základe technika. Ak kupujúci nebude súhlasiť s dátumom dodania, upravenou cenou a technickými detailami, môže od kúpy tovaru odstúpiť. 

Článok III.

Dodanie a prevzatie tovaru

1. Predávajúci je povinný dodať tovar v lehote a na miesto dohodnuté s kupujúcim pri potvrdení objednávky podľa čl. II týchto Všeobecných obchodných podmienok.
2. Predávajúci zabezpečuje dodanie tovaru prostredníctvom:
- vlastnej prepravnej služby - od naskladnenia tovaru predávajúceho je orientačná doba dodania do 48 hodín.
3. Doby dodania uvedené v čl. III týchto Všeobecných obchodných podmienok sú len orientačné (nezáväzné). Záväznou dobou na dodanie tovaru je doba uvedená v čl. III bod 1, t.j. doba dohodnutá medzi predávajúcim a kupujúcim pri potvrdení objednávky predávajúcim.
4. Poštovné a dopravné náklady pri dodaní tovaru spôsobom uvedeným v čl. III bod 2 sú dohodnuté pri zadávaní objednávky v internetovom konfigurátore sprchove-kuty.com.
5. Kupujúci je povinný objednaný tovar prevziať na dohodnutom mieste a v dohodnutom čase.
6. Pri prevzatí tovaru, ktorý bol odoslaný predávajúcim je kupujúci povinný pri preberaní tovaru skontrolovať neporušenosť a kompletnosť zásielky a túto potvrdiť na prepravnom liste. Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie tovaru nebudú predávajúcim akceptované.

Článok IV.

Cena, spôsob platby a nadobudnutie vlastníctva

Cena za objednaný tovar uvedená v internetovom konfigurátore sprchove-kuty.com je orientačná. Finálna cena bude oznámená kupujúcemu po technickej revízii návrhu a vzájomnom odsúhlasení technického návrhu sprchového kútu či kuchynskej zásteny.
Objednávateľ uskutočňuje platbu za objednaný tovar nasledovnými spôsobmi:

Záloha, 30% z dohodnutej ceny je vyplácaná prevodom na účet predávajúceho. Zvyšých 70% z celkovej sumy je uhradená v hotovosti pri preberaní tovaru.
Až do úplného zaplatenia ceny objednaného tovaru objednávateľom zostáva objednaný tovar vo vlastníctve predávajúceho.

Článok V.

Ochrana osobných údajov

Predávajúci prehlasuje, že všetky osobné údaje sú dôverné a budú použité iba k uskutočneniu plnenia zmluvy s kupujúcim, marketingových akcií predávajúceho (a tých vykonávaných so zmluvnými partnermi predávajúceho). Žiadne z poskytnutých osobných údajov nebudú inak zverejnené, poskytnuté tretej osobe a podobne s výnimkou uvedenou nižšie a situácie súvisiace s distribúciou či platobným stykom týkajúceho sa objednaného tovaru (oznámenie mena, čísla účtu a adresy dodania). Všetky osobné údaje, ktoré sú poskytnuté dobrovoľne kupujúcim predávajúcemu za účelom splnenia objednávky, marketingových akcií predávajúceho, sú zhromažďované, spracovávané a archivované v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky, najmä so zákonom č. 122/2013 Z.z., o ochrane osobných údajov, v platnom a účinnom znení, jedná sa najmä o  meno (prípadne meno firmy, IČO a kontaktnú osobu), adresu (fakturačnú a prípadne dodaciu), telefónny a e-mailový kontakt. Tieto údaje kupujúci vyplní dobrovoľne pri online objednávke a kliknutím na súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle § 11 ods. 1 zákona udeľuje prevádzkovateľovi súhlas, aby boli tieto údaje spracované. Ďalej potom evidujeme Vaše obchodné transakcie u nás. Kupujúci dáva predávajúcemu svoj súhlas k zhromažďovaniu a spracovávaniu týchto osobných údajov pre účely splnenia predmetu uzatváranej kúpnej zmluvy, využitie pre marketingové účely predávajúceho (najmä pre zasielanie obchodných oznámení a to i prostredníctvom tretích strán, telemarketing, sms) a to až do doby písomného vyjadrenia kupujúceho o nesúhlase s týmto spracovaním zaslaným na adresu Sprchové kúty - Veronika Staneková, Družstevná 840/16, 059 01 Spišská Belá. Za písomné vyjadrenie sa v tomto prípade považuje aj forma elektronická na info@sprchove-kuty.com.

Podmienky spracovávania osobných údajov a špecifikácie konkrétnych osobných údajov z ktorých spracovaním kupujúci týmto vyslovuje súhlas sú obsiahnuté tu.

Kupujúci má právo prístupu k svojím osobným údajom a právo na ich opravu vrátane práva požadovať vysvetlenie a odstránenie chybného stavu a ďalších zákonných práv k týmto údajom. 

V prípade, že chcete Vašu registráciu úplne zrušiť, stačí poslať e-mail na info@sprchove-kuty.com.

Z odberu obchodných oznámení sa môže kupujúci ľahko odhlásiť tým, že využije tento kontaktný formulár, alebo predávajúceho kontaktuje prostredníctvom infolinky na tel. čísle 0918 666 900.

V rámci reklamačného konania sú od zákazníkov vyžadované nasledujúce údaje: meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo, e-mail a podpis. Všetky takto získané osobné údaje sú spracovávané výhradne za účelom nevyhnutným pre vybavenie reklamácie a v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z., O ochrane osobných údajov, v platnom a účinnom znení.

Dotknutá osoba má právo najmä na základe písomnej žiadosti adresovanej prevádzkovateľovi žiadať informácie o tom, či jej osobné údaje sú alebo nie sú v informačných systémoch prevádzkovateľa spracúvané, z akého zdroja boli jej osobné údaje získané, informácie o rozsahu alebo zozname spracúvaných osobných údajov, opravu alebo likvidáciu svojich neúplných, nesprávnych alebo neaktuálnych osobných údajov, likvidáciu osobných údajov, ktorých účel spracúvania už pominul alebo ktoré sú predmetom spracúvania neoprávnene.

Dotknutá osoba má právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov na iné účely ako na tie, na ktoré boli osobné údaje právoplatne poskytnuté a proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré by mohli neoprávnene a odôvodnene zasahovať do jej práv a právom chránených záujmov, pokiaľ je táto námietka oprávnená. Prevádzkovateľ je povinný takéto osobné údaje bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia.

Dotknutá osoba má právo v prípade podozrenia na neoprávnené spracúvanie osobných údajov podať návrh na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky návrh na začatie konania o ochranu osobných údajov.

Dotknutá osoba, ktorá nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, uplatňuje svoje práva prostredníctvom právneho zástupcu.

Práva dotknutej osoby, ktorá už nežije, môže uplatniť blízka osoba podľa osobitných právnych predpisov Slovenskej republiky.

Kupujúci má právo najmä na základe písomnej žiadosti adresovanej prevádzkovateľovi žiadať informácie o tom, či jeho osobné údaje sú alebo nie sú v informačných systémoch prevádzkovateľa spracovávané, z akého zdroja boli jeho osobné údaje získané, informácie o rozsahu alebo zozname spracovávaných osobných údajov, opravu alebo likvidáciu svojich neúplných, nesprávnych alebo neaktuálnych osobných údajov, likvidáciu osobných údajov, ktorých účel spracovávania už pominul alebo, ktoré sú predmetom spracovávania neoprávnené.

Kupujúci  má právo namietať proti spracovávaniu osobných údajov na iné účely ako na tie, na ktoré boli osobné údaje právoplatne poskytnuté a proti spracovávaniu osobných údajov, ktoré by mohli neoprávnene a odôvodnene zasahovať do jeho práv a právom chránených záujmov, pokiaľ je táto námietka oprávnená. Prevádzkovateľ je povinný takéto osobné údaje bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia.

Kupujúci  má právo v prípade podozrenia na neoprávnené spracovanie osobných údajov podať návrh na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky návrh na začatie konania o ochranu osobných údajov.

Kupujúci, ktorý nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, uplatňuje svoje práva prostredníctvom právneho zástupcu.

Práva kupujúceho, ktorý už nežije, môže uplatniť blízka osoba podľa osobitných právnych predpisov Slovenskej republiky.

Predávajúci môže ďalej pri poskytnutí súhlasu spracovávať tzv. "cookies" tak, aby uľahčila poskytovanie služieb informačnej spoločnosti v súlade s ustanovením Smernice 95/46/ES o účele "cookies" či podobných nástrojov a je zaistené, aby užívateľom boli známe informácie, ktoré sa ukladajú do koncového zariadenia, ktoré používajú. Užívatelia majú možnosť odmietnuť, aby "cookies" alebo podobné nástroje boli ukladané do ich koncových zariadení, napríklad tým, že spustí vo svojom prehliadači funkcionalitu anonymného prehliadania.

ČASŤ II.

Reklamačný poriadok

Článok VI.

Predmet reklamácie

Predmetom reklamácie môže byť:
tovar zakúpený u predávajúceho
servisné práce vykonané v autorizovanom stredisku.
Predávajúci nepreberá zodpovednosť za vady spôsobené neodborným používaním produktu, alebo v rozpore s návodom na použitie vrátane neodborného zásahu do produktu, spôsobené použitím neoriginálneho príslušenstva a ostatnými príčinami uvedenými na záručnom liste/návode. Na takto vzniknuté poruchy sa poskytnutá záruka nevzťahuje.

Článok VII.

Podmienky reklamácie

V prípade výskytu vady alebo podozrenia na vadu môže kupujúci uplatniť v záručnej dobe svoje nároky zo zodpovednosti za vady na tovare zakúpenom u predávajúceho.
Záručná doba je: 24 mesiacov, ak nie je uvedené inak.
Pri reklamácii je nutné predložiť záručný list (k tovaru ku ktorému bol vystavený) a doklad o kúpe s uvedeným výrobným číslom a doklad o zaplatení.
Pri odovzdaní tovaru za účelom reklamácie sa vyplní reklamačný protokol. Kupujúci obdrží od predajcu 1 exemplár reklamačného protokolu, ktorý potvrdzuje prevzatie tovaru na reklamáciu.
Ak sa na zistenú vadu vzťahuje záruka, odstránenie vady je bezplatné.
Záručnú opravu je predávajúci povinný vykonať v primeranom čase, najneskôr do 30 dní od prevzatia tovaru na opravu.
V prípade, že sa na zistenú vadu záruka nevzťahuje, môže si kupujúci dohodnúť s predávajúcim podmienky (cenu a termín) nezáručnej opravy.

Článok VIII.

Odstúpenie od zmluvy, výmena výrobku (zásielkový obchod)

Kupujúci, ktorý nekupuje tovar v rámci svojej podnikateľskej činnosti má v súlade s platnými právnymi predpismi právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru.

Ak sa predávajúci a spotrebiteľ nedohodnú inak, spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom mimo iných sú: predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa, alebo tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť.

Vzhľadom k tomu, že v prípade odstúpenia sa zmluva od začiatku ruší, vráti alebo nahradí predávajúci kupujúcemu a kupujúci predávajúcemu všetky vzájomne prijaté plnenia.
Odstúpiť môže kupujúci tak, že túto skutočnosť oznámi predávajúcemu, a to elektronicky na emailovú adresu info@sprchove-kuty.com. Pri odstúpení je nutné uviesť číslo objednávky, variabilný symbol a dátum nákupu a predložiť originál dokladu o kúpe tovaru.
Pokiaľ už kupujúci tovar obdržal a prevzal, zašle tovar späť na prevádzku predávajúceho, kde predávajúci bez zbytočného odkladu posúdi stav vráteného tovaru.

V prípade, že je tovar vrátený predávajúcemu v inom ako neporušenom stave a obale, je kupujúci povinný nahradiť predávajúcemu hlavne náklady spojené s uvedením tovaru do pôvodného stavu a vzniknutú škodu na tovare (neúplný obsah, poškodený obal, opotrebovaný alebo znečistený tovar a pod.). Predávajúci je v prípade odstúpenia povinný kupujúcemu vrátiť už zaplatenú kúpnu cenu alebo jej časť.
Kupujúci má právo na bezplatnú výmenu tovaru za ten istý typ tovaru alebo na odstúpenie od zmluvy aj:
- ak má tovar vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa mohol tovar riadne užívať ako tovar bez vád
- ak kupujúci pre opätovné sa vyskytnutie vady po oprave alebo väčší počet vád nemôže tovar riadne užívať
- ak nebol dodržaný termín záručnej opravy (do 30 dní od prevzatia tovaru na opravu).

ČASŤ III.

Záverečné ustanovenia

Článok IX.

Vzťahy neupravené týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami sa spravujú ustanoveniami príslušných právnych predpisov, najmä Občianskeho zákonníka.
Ak sa niektoré ustanovenie týchto Všeobecných obchodný podmienok stane alebo bude prehlásené za neplatné alebo neúčinné, nebude mať táto skutočnosť vplyv na platnosť alebo účinnosť ostatných ustanovení všeobecných obchodných podmienok.
Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto Všeobecných obchodných podmienok.

TOP